โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตีตำบลบ้านเดื่อ (12 มีนาคม 2564)

ขึ้นบนสุด