MOI Waste Bank Week  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

 :  27 มี.ค. 2567
MOI Waste Bank Week  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
วันที่ 15 มีนาคม 2567  นายรวีโรจน์  สองทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นายวีระชาติ   นิลเกตุ ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายวุฒิชัย ปู่วัง ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ คุณครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพวก อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดงาน MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย โดยมีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 5 บ้านพวกใต้
#MOIWASTEBANKWEEK  
#MOIWASTESEGREGATION  
#MOIACTIONISM  
#SDGLOCALIZATION

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 :  13 ก.ค. 2566
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา) 
- ดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ 
- คณะผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านสละเวลาให้ข้อมูลโดยประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจนี้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำนโยบายส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
- ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

 

.

 :  20 มิ.ย. 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสริมสุข ตำบลเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ได้ดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะ  ลดความเสี่ยงอันเกิดเนื่องจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด  ซึ่งมีสาเหตุจาก ร้านจำหน่ายอาหาร  แผงลอยจำหน่ายอาหาร  และโรงอาหารในสถานศึกษา ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารสดและผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดที่จำหน่ายในหมู่บ้าน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้า  ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบอาหารในสถานศึกษา แกนนำ อย.น้อย แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ป่วยเรื้องรังในชุมชน  โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง สุขาภิบาลอาหาร การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน หลักการเลือกซื้ออาหาร การใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และข้อกำหนดของเทศบาล   เฝ้าระวัง  ควบคุมคุณภาพ  โดยการออกตรวจเยี่ยมและแนะนำร้านอาหารและแผงลอย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผ่านทางหอกระจายข่าว 
โดยกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ในวันที่  22  กรกฎาคม  2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้า  ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 21 คน , แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 16 คน และผู้ป่วยเรื้องรังในชุมชน จำนวน 16 คน รวมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 53 คน   กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  มีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  แกนนำ อย.น้อย จำนวน 24 คน, คณะครูร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 4 คน  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 28 คน การอบรมโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 2565   มีรายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้ ให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง การใช้ยาอย่างปลอดภัย  ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบถึง สารปนเปื้อนแต่ละชนิดในอาหาร อันตรายจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน  พฤติกรรมในการบริโภคอาหารในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสมและถูกต้อง  โดย นางสาวมัลลิกา อาษานอก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสริมสุข ให้ความรู้เรื่อง  หลักในการเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อนหรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง มีทักษะในการสังเกตและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถแนะนำบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดและชุมชน  โดย นางสาวมัลลิกา  อาษานอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสริมสุขให้ความรู้เรื่อง การสำรวจอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  การสังเกตฉลากที่ถูกต้อง วันหมดอายุบนฉลาก สถานที่ผลิตบนฉลาก ส่วนประกอบบนฉลากอาหารหริเครื่องสำอาง  โดย นางสาวมัลลิกา อาษานอก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสริมสุข ให้ความรู้เรื่อง ให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational drug use) โดยนางสาว สมปรารถนา วรสุทธิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเดื่อ การฝึกปฏิบัติตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดย นางสาวมัลลิกา  อาษานอก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสริมสุขอภิปรายปัญหาและอุปสรรค  พร้อมแนวทางแก้ไข

 

.

 :  20 มิ.ย. 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสริมสุข ตำบลเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด รณรงค์ให้ความรู้และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการป้องกัน ส่งเสริมการใช้วิธีกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีกรรมชาติ   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย            คือ เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  การเฝ้าระวังอันตรายโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกร  คัดกรองความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (นบก.1-56) และออกตรวจเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส ให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
โดยกิจกรรมออกตรวจเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส ให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง มีผู้มารับบริการ จำนวน 309 คน ผลการเจาะเลือดปลายนิ้วหาสารโคลีนเอสเตอเรส พบว่า
-    ปกติ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95
-    ปลอดภัย 134 คน คิดเป็นร้อยละ 43.37
-    เสี่ยง 21 คน คิดเป็นร้อยละ  6.80
-    ไม่ปลอดภัย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88
โดยผู้ที่มีผลตรวจ เสี่ยงและไม่ปลอดภัย มีการให้คำแนะนำและปฏิบัติตัวและนัดติดตามมาตรวจซ้ำอีก 1 เดือน
 

.

 :  19 มิ.ย. 2566


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสริมสุข ตำบลเดื่อ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง  ให้ความรู้และทักษะการคัดกรองโรควัณโรค แก่ กลุ่มผู้ป่วยและเสี่ยงติดเชื้อวัณโรค อสม. และแกนนำชุมชน และเพื่อพัฒนาระบบการติดตามควบคุมวัณโรคโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด, ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลไม่ได้ FBS≥140 HbA1c≥7, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน  โดยมีกิจกรรม  ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก กับรังสีแพทย์ ติดต่อประสานงานเพื่อส่งตัวผู้ป่วยในกรณีผลการตรวจผิดปกติ และติดตามกำกับการกินยาต่อหน้า(DOT) โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อาสาสมัครสาธารณสุข
    ผลการดำเนินกิจกรรมเอกซเรย์ทรวงอกกับรังสีแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน พบผลปกติ จำนวน 180คน , พบผลผิดปกติต้องได้รับการติดตามและส่งตัวเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม จำนวน 20 คน ได้รับการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 1 คน
 

.

 :  14 มิ.ย. 2566

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชน ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้เสี่ยงต่อโรค และผู้สัมผัสโรคเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันการป้องกันมิให้เกิดโรค เพื่อตัดวงจรของโรคโดยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะสุนัขและแมวภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อทุกตัวอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีพฤติกรรมเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
    โดยมีการดำเนินกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อให้ทราบถึง สาเหตุอาการ การรักษา การป้องกัน สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย และฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอเมือง หนองคาย)


 


แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 32 รายการ
  • 1(current)
  • 2
{tag_right}

ขึ้นบนสุด