นายวุฒิชัย ปู่วัง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
042-490913

จ่าเอก นิพนธ์ วงพงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
042-490913

นางสุพัตรา คูโพนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
042-490915

นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
042-490913