นายรวีโรจน์ สองทุ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ
0954751976

นายยอดเพชร ธรรมฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ
0981057732

นายทองเลื่อน วงษาเทพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ
0810544622

นายฐิติพงษ์ ทีหอคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ
0942737934