จ่าเอก นิพนธ์ วงพงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยะวรรณ เจนการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
042-490913

พันจ่าตรีนัทธพงศ์ น่วมนิ่ม
นักพัฒนาชุมชน
042-490913

นางสาวอ้อนจันทร์ บุตรศรี
นิติกรชำนาญการ
042-490913

นางสาวณัฐชนานันทร์ ญาติคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
042-490913

นางสาวบัณฑิตา ราชบัณฑิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
042-490913

นางสาวสุภาวรรณ อำนวยการ
เจ้าพนักงานสาธารณะสุข
042-490913

นางสาวพรทิพย์ เนตรบังอร
นักทรัพยกรณ์บุคคลปฏิบัติการ
042-490913