นางสุพัตรา คูโพนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัชชา พันจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอาจารี ภักดีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวมลิวัลย์ ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวศราลักษณ์ ศรีอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณภัทรนัน พวงสากะ
พนักงานทั่วไป

นางสาวทาริกา กิติอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้