โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (18 มิถุนายน 2564)

ขึ้นบนสุด