กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (27 เมษายน 2565)


เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ ๆ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์การ และร่วมกันเป็นจิตอาสาตามโครงการ “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กร

 

ขึ้นบนสุด